Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de Eenmanszaak onder de naam Cryptory Course  gevestigd te Rijssen  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84306904.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Cryptory Course aangeboden diensten, waaronder ook de diensten aangeboden via de website cryptorycourse.com.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra Cryptory Course de aanmelding van de afnemer bevestigd. Bij de aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk 18+ is. 

Artikel 3 Prijzen

De prijzen van de cursussen en de V.I.P groep zijn vastgelegd op de website van Cryptory Course. Cryptory Course heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 4 Betaling

De betaling geschiedt door middel van een factuur welke in 2 weken tijd betaald moet worden. Na de 2 weken zal er een herinnering gestuurd worden. Blijkt de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de afnemer.

Artikel 5 Herroepingsrecht

Bij totstandkoming van de overeenkomst (zie artikel 2) wordt de afnemer gevraagd om akkoord te gaan met het volgen van de cursus of het verkrijgen van de toegang tot de Cryptory Course V.I.P groep.  Daarnaast wordt door de afnemer gevraagd af te zien van zijn recht op ontbinding. Annulering is derhalve niet meer mogelijk zodra overeenkomst tot stand is gekomen. 

Artikel 6 Wijzigingen door Cryptory Course

Cryptory Course heeft het recht de deelname aan de Cryptory Course V.I.P groep per direct op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de Cryptory Course V.I.P groep discussiegroep of bij het zonder toestemming doorspelen van callsetups of andere informatie  aan derden. 

Wijzigingen in de productomschrijving of de algemene voorwaarden, zullen minimaal één maand voor de ingangsdatum van de wijzigingen elektronisch door de aanbieder aan de afnemer worden gecommuniceerd. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, gaat de afnemer binnen 14 dagen in gesprek met de aanbieder om tot een passende oplossing te komen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid. 

De informatie op de pagina’s van Cryptory Course is met grootst mogelijke zorg samengesteld, maar toch kan het zijn dat de informatie niet (meer) juist is of onvolledig. Cryptory Course aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is geleden door het gebruik van informatie op een van onze pagina’s.

Cryptory Course is geen financieel adviseur, geeft geen beleggingsadvies en bemiddelt niet in financiële producten.

Beleggen in cryptocurrencies of afgeleide producten -of überhaupt in financiële producten- brengt risico’s met zich mee. Beleg alleen met geld dat je kunt missen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is tevens van belang dat je de producten waarin je in gaat beleggen goed kunt doorgronden, zodat je niet op verkeerde wijze beslissingen neemt.

Cryptory Course is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar we verwijzen of linken. We aanvaarden geen verantwoordelijk voor schade die is opgelopen door het gebruik van externe websites. We stellen informatie over deze websites met de grootst mogelijke zorg samen, maar het kan voorkomen dat de informatie onvolledig of niet (meer) juist is.

Artikel 8 Overdracht gegevens

Het is niet mogelijk de content van de website van Cryptory Course over te dragen of beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cryptory Course. 

Het auteursrecht op het cursusmateriaal ligt bij Cryptory Course – DCT, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Cryptory Course mag de consument geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.